پایان شب سیه سفید است

بنام خدا

در سال 1377 از بانک مرکزی بازنشسته ودر منزل مشغول بکار شدم در کنار کار خانه بمطالعه خود در باره قران ادامه دادم پس از 5سال تلاش محصول کار خود را بصورت کتابی در اوردم کتابی که در نوع خود بی نظیر بود وازحهت اختصار وجامعیت بی همتا برای انتشار ان بهر دری زدم از دفتر رهبری تامرجعی در قم اما بجای نتیجه گیری نسخه کتابم درقم مفقود شد نومید شدم و کار را رها کردم وکتاب را بگوشه ای افکندم وامور را به خداوند سپردم دوسال اینگونه گذشت  تا اینکه یک روز.....

 
[ موضوع : ]
تاريخ : دوشنبه 13 دی 1389 | 16:38 | نویسنده : محمد علی به ابادی |