میوه عشق

بنام خدا

تلاش برای تکمیل کار دوچندان شد من درگرگان وشهرزاد خانم در تهران پیگیر تایپ بودیم وجالب اینکه بیشترین کار تایپ توسط خود من با یک انگشت صورت میپذیرفت دیگر بهیچ چیز جز پایان کار نمی اندیشیدم تا سرانجام با تکمیل کار کتاب را در ده پست تنظیم وروانه جهان مجازی یا دنیای اینترنت نمودم این کار انچنان باشور واحساس درونی انجام شد که هنوز ان ده پست بدون تغییر تاکنون سرپاست وکمترین ایرادی بران گرفته نشده است  چرا که مسیر وچراغ راه وتوان ازسوی حضرت دوست بود وهمو حافظ کار واین کار بیادگار ماند تا زمانیکه  او بخواهد ومن برای اگاهی کاربران عزیز سایت در ادامه مطلب ان پستها را ارائه خواهم داد

تادیدار بعدی خدا نگهدار


ادامه مطلب :

محور سوم-خلقت انسان درقران(پیامبران-ادیان الهی-ادیان فلسفی وعرفانی )(6)
1-سر گذشت پیامبران وشجره نامه انان(7)
2-سرگذشت امامان وشجره نامه انان(8)

 
[ موضوع : ]
تاريخ : سه شنبه 14 دی 1389 | 10:51 | نویسنده : محمد علی به ابادی |